Sie sind hier

Transparenz a Biergerbedeelegung

Eise Buergermeeschter a seng Schäffe schwätze vill vun Transparenz a Biergerbedeelegung. Mee et kann een sech mëttlerweil froe wat Sie dorënner verstinn.

de Projet vun Wunnraum fir jonk Leit

Eis Gemengeféierung an de Projet vun Wunnraum fir jonk Leit

An enger vun de leschte Gemengerotssitzungen ass doriwwer Rieds gaange wou de Projet vun de Wunnenge fir eis jonk Awunner drun wier.

Meng Meenung

Meng Meenung

 

 

An der Schäfferotserklärung steet op Säit 8 dass reegelméisseg Biergerversammlungen géife statt fannen. Dëst fir de Leit ze soen, wéini, wat, wou a wéi an der Gemeng leeft.

Déi Roud-Gréng Projet’en

Déi Roud-Gréng Projet’en

 

Ech kéint schonns no der Iwwerschrëft ophale mat schreiwen, well et gëtt eigentlech keng richteg Projet’en vun dëser Majoritéit.

Matbestëmmung à la LSAP/Déi Gréng Koalitioun

Matbestëmmung à la LSAP/Déi Gréng Koalitioun

D’Renovéierung vun der Villa Collart

D’Renovéierung vun der Villa Collart

Matbestëmmung fir all Awunner

Dem Schäfferot seng Virstellung vun Matbestëmmung vun allen Awunner

De Parking hannert der Gemeng

D’Aarbechten um Parking hannert der Gemeng si vum Site et Monuments blockéiert ginn, wëll si dëser Verwaltung  hirer Meenung no, am direkten Anzuchsgebitt vum Park vun der Villa Collart léichen. Dëst Gebai ass jo um nationalen Niveau geschützt,.

d’Geschicht vum Büro vun der Gesondheetskeess

D’LSAP Stengefort an d’Geschicht vum Büro vun der Gesondheetskeess

Barrière zu Klengbetten

Zoumaachen vun der Barrière zu Klengbetten

Eine komische Auffassung von Transparenz und klarer Kommunikation

Eine komische Auffassung von Transparenz und klarer Kommunikation

Der Bürgermeister und sein Schöffenrat pochen in ihrer Schöffenratserklärung und auch in ihren sonstigen Ausführungen auf die Wichtigkeit von Transparenz und Kommunikation.

Les représentants du parti démocrate dans les différentes commissions communales

Les représentants du parti démocrate dans les différentes commissions communales.

 

Eis Leit an de verschiddene Gemengekommissiounen

Eis Leit an de verschiddene Gemengekommissiounen

Prise de position relative à la déclaration du Collège échevinal 2017 – 2023

La plus grande partie de la déclaration échevinale reprend les projets entamés, engagés ou planif

Stellungnahme zur Schöffenratserklärung 2017 – 2023

Stellungnahme des Vertreters der Demokratischen Partei,

Daniel Frieden,

 zur Schöffenratserklärung 2017 – 2023

 

Assermentation du nouveau conseil comunal

Vereedegung vum neie Gemengerot – déi 2 nei Schäffe waren net present - Een Zeeche vu Respektlosegkeet oder Manktem un Interesse?

Eisen Wahlprogramm - Gemeng Stengefort 2017 / notre Programme électoral - commune de Steinfort 2017

D'Kandidatinnen an d'Kandidaten vun der Sektioun Stengefort, Klengbetten, Hoen a Grass vun der Demokratescher Partei, em hire Spëtzekandidat Daniel Frieden, stellen hiren Wahlprogramm vir.

Réckbléck / Bilan 2011 - 2017

Den Daniel Frieden, Schäffen aus der Gemeng Stengefort,

seng Kollegen aus dem Comité

a d'Kandidatinnen a Kandidate vun der Lëscht 4 DP Demokratesch Partei aus de Gemeng Stengefort

Déposéieren vun der Kandidatenlëscht vun der DP Gemeng Stengefort

Den 2. August hun Vertrieder vun der Stengeforter DPSektioun d'Kandidatenlëscht fir d'Gemengenwahlen 2017 bei der Präsidentin vum Wahlbüro déposéiert.