Sie sind hier

Barrière zu Klengbetten

Zoumaachen vun der Barrière zu Klengbetten

An enger leschter Aarbechtssëtzung huet de Schäfferot de Gemengeréit matgedeelt dass zu Klengbetten d’Barrière misst fir gewëssen Zäiten (bis zu enger Woch) zou gemaach ginn. Dat kann ee jo verstoen, wann do muss geschafft ginn.

Mee mir erënneren eis nach all ze gutt un d’Gejaamer vun der LSAP, dass wann d’Barrière géing zou gemaach ginn, da missten d‘ Leit vu Klengbetten kilometerwäit Ëmweeër fueren. Do misst jo onbedéngt d’rue des Champs an d‘Jeekelsgaass opgemaach ginn an zwar an zwou Richtungen. Dat wier nëmme schlechte Wëllen, déi Klengbettener Leit esou ze strofen.

Déi deemoleg Koalitioun huet dëst fir ze vill geféierlech gehalen, well den Wee dat net hier gëtt.

Elo hätt déi nei Koalitioun jo d’Geleeënheet fir de Klengbettener Leit gudde Wëllen ze weisen an dëse Wee fir si op ze maachen. Mee elo huet den neie Schäfferot awer gemengt, et wier jo nëmme fir en Weekend an eng Woch an et wier villäicht wierklech ze geféierlech fir dëse Wee op ze maachen.

Ze hoffen bleift dass déi Klengbettener Leit hinnen dat elo net kromm huelen an dëst verstinn, well versprach ass jo schliisslech versprach, virun den Wahlen wéi och no den Wahlen.