Sie sind hier

De Parking hannert der Gemeng

D’Aarbechten um Parking hannert der Gemeng si vum Site et Monuments blockéiert ginn, wëll si dëser Verwaltung  hirer Meenung no, am direkten Anzuchsgebitt vum Park vun der Villa Collart léichen. Dëst Gebai ass jo um nationalen Niveau geschützt,. Do kéint elo kee Parking gebaut ginn, a wann awer, da scho guer net esou e grousse Parking.

Wéi eise Buergermeeschter an der leschter Gemengerotsversammlung gesot huet, huet den Daniel Frieden, Gemengerot vun der DP, et fäerdeg bruecht fir de Staatssekretär Guy Arendt aus dem Ministère vun den Affaires culturelles, zesumme mat sengen zoustännege Beamten, op d’Gemeng op Stengefort ze invitéieren. Bei dëser Versammlung, wou eise Vetrieder och derbäi war, konnten déi zoustänneg Leit sech e Bild iwwer d‘Sitatioun maachen. Wann de Staatssekretär och der Meenung war, dass de Parking en wéineg méi kleng hätt kënnen ausfalen, esou huet hien d’Situatioun vun der Gemeng awer verstanen. Dass d‘Gemeng am Zentrum an an der Noperschaft vun der Villa Collart, mat hire multikulturelle Versammlungssäll a mat dem virgesinne Restaurant dëse Parkraum bräicht, hunn si verstanen. Net ze vergiessen d’Noperschaft vum Stengeforter Spidol. Esou konnten  no dëser Versammlung d’Aarbechten um Parking erëm weider goen. Dem Här Staatssekretär op dëser Platz nach eng Kéier en grousse Merci fir säin Entgéintkommen. D’Gemeng muss elo dofir suergen, dass den Belag, den fir den Amenagement vum Parking geluecht gëtt, waasserduerchlässeg ass an sech fuerflech an dëse Site apasst. Och mussen eng Rei nei Beem, Hecken a Sträiss, esouwuel um Parking, wéi och am Deel vum Park vun der Villa Collart, ugeplanzt ginn. Och soll d’Monument vum Lëtzebuerger Land erëm hei integréiert ginn.

Hei gesäit een an der Praxis, dass och Leit aus der Oppositioun am Interessi vun der Gemeng a vun den Awunner konstruktiv matschaffe können a wëllen. Dass esou eng Zesummenaarbecht och fir aner Projet’en gëlle kéint wier  ze wënschen. Waarde mer emol of wat d’Zukunft brëngt.