Sie sind hier

Der Roud-Grénger Majoritéit hir Personalpolitik

Der Roud-Grénger Majoritéit hir Personalpolitik

Zanter de leschte Wahlen huet d’Betribsklima beim  Gemengepersonal nawell zolidd gelidden. Dëst war och schonn Thema am Gemengerot mee do sinn awer des Problemer kleng geriet ginn. Dëst wier alles net esou schlëmm, do wäre just eenzel kleng Problemer, an do géing een sech schon drëm bekëmmeren.

Wann een awer momentan an d’Gemengenhaus kënnt da gesäit ee vill Mataarbechter déi veronséchert wierken, deels wierken se net richteg motivéiert. Mee dat ass jo och kee Wonner wann ee gesäit, wéi mat hinnen ëmgespronge gëtt. Si gi mat Aarbecht zougeschott, kréie keng richteg Uweisungen, ginn net mat agebonnen a ginn och net em hir Meenung gefrot.

Esou en laissez-faire kenne mer jo schonns bei anere Projet’en. Eenzel Leit aus der fréierer Oppositioun an der haiteger Majoritéit hate kloer hir Meenung zum Ausdrock bruecht. D’Gemeng hätt vill ze vill Leit agestallt an hätt net genuch Aarbecht fir si. Haut sinn si anscheinend anerer Meenung, wëll firwat ginn elo weiderhi Leit agestallt.

 Eenzel Servicer vun eiser Gemeng kennen den Här Buergermeeschter a säi Schäfferot nëmme vum héiere soen.

Dat war virun en puer Joer nach ganz anescht. Wann een do an d’Gemeng komm ass, do gouf ee mat engem frëndleche Moie begréisst, an et war ëmmer een do deen engem konnt weider hëllefen. Elo ass kee méi zoustänneg fir iergendeppes. Dëst soll kee Virworf un des Leit sinn. Et ass gewosst wou esou Problemer hier kommen. Hei gesäit een dass des Leit net an Decisiounen agebonne ginn, also alles vun uewen erof diktéiert gëtt. Just wann da Feeler geschéien da sinn se op eng kéier nees responsabel fir alles wat net klappt.

Deen viregte Schäfferot hat eng Analyse iwwert de Service technique an de Service d‘hygiène maache gelooss. Firwat gräift déi jëtzeg Majoritéit net op dës Analysen zreck an ënnerhëlt déi néideg Schrëtt fir hei Remedur ze schafen.

Esou, dass eist Personal de Réck gestäipt kritt an sech nees wuel fillt op senger Aarbecht. Nëmme wann een sech agebonne fillt a wann een nogelauschtert kritt kann een eng anstänneg Aarbecht leeschten. D’Moral ass jiddefalls am Keller, a wann net geschwënn eppes geschitt, wäert et och schwéier ginn des nees an d’Luucht ze kréien.

Mee dat läscht zum Schluss: An der leschter Gemengerotssitzung ass iwwert d’Besetzung vun engem Posten als „agent de police des bâtisses“ ofgestëmmt ginn. Am Virfeld ass de Gemengerot informéiert ginn, dass sämtlech Kandidaten, déi d’Konditiounen erfëllt hunn vun engem bureau d’études gesi gi sinn,  dass dëse bureau e puer Kandidaten zeréck behal huet an dunn och ee vun hinnen als den ideale Kandidat virgeschloen huet. Erstaunlech ass just, dass d’LSAP déi Gréng-Majoritéit net dëse Kandidat zeréck behal huet. Et ass scho komesch wann een en bureau d’études fir vill Geld engagéiert, vir engem seng Decisiounen ofzehuelen an een dann awer mécht wéi een denkt. Esouvill zum Spueren an zur Transparenz