Sie sind hier

Eis Leit an de verschiddene Gemengekommissiounen

Eis Leit an de verschiddene Gemengekommissiounen

Bei Geleeënheet vun der Sitzung vum Gemengerot den 22. Februar si déi verschidde Gemengekommissiounen an hir Membere festgehale ginn. D’Demokratesch Partei vu Stengefort gëtt duerch folgend Leit an de respektive Kommissioun vertrueden:

Schoulkommissioun:

Mireille Doemer (bestuet Weis), Stengefort

Bautekommissioun:

André Lippert, Stengefort

Finanzkommissioun:

Daniel Frieden, Hoën

Sportskommissioun:

Marc Schaal, Stengefort

Ëmweltkommissioun:

Jacques Muller, Stengefort

Kulturkommissioun:

Anne Muller, Stengefort

Sécherheets-, Préventiouns- a Verkéierskommissioun:

Daniel Frieden, Hoën

Urbanismuskommissioun „Zesumme liewen“:

Daniel Frieden, Hoën

Drëtt-Alterskommissioun:

Roland Doemer, Stengefort

Sozial- a Chancëgläichheetskommissioun:

Raymond Winandy, Stengefort

Jugendkommissioun:

Mireille Doemer (bestuet Weis), Stengefort

 

Am Klimateam ass demokratesch Partei duerch den Daniel Frieden vun Hoën vertrueden.