Sie sind hier

Daniel Frieden

Gemeng Stengefort

64 Joer

Schäffen
Staatsfonctionnaire

Bestued, Papp vun zwee grousse Kanner an Bopa vun zwee Enkelkanner

Member an den Opsichtsréit vun verschidenen Gemengesyndikater: Spidol Stengefort, SICA, Sidero, Zaro a vun der Kniwelkëscht Cigl

Präsident vun der DP Sektioun Stengefort

Zenter 2000 an der Gemengepolitik aktiv

Setze mech fir d‘Entwëcklung vun der Gemeng Stengefort an

an zum Wuel vun den Awunner