Sie sind hier

Raymond Winandy

Gemeng Stengefort

40 Joer

Gemengefonctionnaire
Member an der Schoulkommissioun
Member an der Secherheetskommissioun
Member am Comité vun de Stengeforter Scouten Stengefort

Fir eng besser Zusammenarbecht a Qualitéit an den Betreiungstrukturen

Fir eng kanner a jugendgerecht Gemeng