Sie sind hier

Stéphane Simoncini

Gemeng Stengefort

46 Joer

Privatbeamten
Hoen

Papp vun engem Kand

Employé privé

Fir eng Gemeng wou lokal Ekonomie, Ekologie, Liewensqualitéit, intergenerationell Zesummeliewen groussgeschriwwen ginn