Sie sind hier

Grouss Botz 2019 an der Gemeng Stengefort

Wéi all Joer huet och dëst Joer eng Equipe vun der lokaler DP Sektioun mat ugepaakt fir eis Gemeng propper ze maachen. Organiséiert ass d’grouss Botz vun der Gemeng an enker Zesummenaarbecht mat de Pompjeescorps vu Stengefort.

Eis Gemeng an de soziale Wunnengsbau

 An der leschter Informatiounsversammlung fir d’Bierger  huet de Buergermeeschter a säi Schäfferot hir Virstellung presentéiert vun der Ëmgestaltung vun Hoen. Do soll dann elo dat aalt Paschtoueschhaus ewechgerappt ginn an enger Residenz vu 4 bis 5 Wunnenge Platz maachen.

Informatiounsversammlung vun der Gemeng

Mat groussen Erwaardunge ware mer op déi zweeten Informatiounsversammlung vun der Gemeng gaangen. Dir hutt richteg verstanen, déi zweeten Informatiounsversammlung, an zwee Joer. Ass dat déi grouss Kommunikatiounspolitik an Informatiounspolitik déi mer no de Wahle  virgestallt kritt hunn?

Assemblée générale 2019 de la section de Steinfort

Cette année notre assemblée générale a eu lieu dans la salle paroissiale de Hagen/Kleinbettingen. En début de réunion le président Daniel Frieden pouvait saluer bon nombre des membres de la section. Etaient venu s’adjoindre M. Gusty Graas, Président du Parlement Benelux et Député, M.

Een Airtramp fir eis Maison relais an eis Schoulen ?

An der Gemengerotssitzung vum 20. Dezember 2018 huet de Schäfferot dem Gemengerot een Devis iwwert 19.737,90 € fir d’Uschafe vun engem Airtramp fir d’Maison relais virgeluecht.

Transparenz a Biergerbedeelegung

Eise Buergermeeschter a seng Schäffe schwätze vill vun Transparenz a Biergerbedeelegung. Mee et kann een sech mëttlerweil froe wat Sie dorënner verstinn.

de Projet vun Wunnraum fir jonk Leit

Eis Gemengeféierung an de Projet vun Wunnraum fir jonk Leit

An enger vun de leschte Gemengerotssitzungen ass doriwwer Rieds gaange wou de Projet vun de Wunnenge fir eis jonk Awunner drun wier.

Meng Meenung

Meng Meenung

 

 

An der Schäfferotserklärung steet op Säit 8 dass reegelméisseg Biergerversammlungen géife statt fannen. Dëst fir de Leit ze soen, wéini, wat, wou a wéi an der Gemeng leeft.

Déi Roud-Gréng Projet’en

Déi Roud-Gréng Projet’en

 

Ech kéint schonns no der Iwwerschrëft ophale mat schreiwen, well et gëtt eigentlech keng richteg Projet’en vun dëser Majoritéit.

Matbestëmmung à la LSAP/Déi Gréng Koalitioun

Matbestëmmung à la LSAP/Déi Gréng Koalitioun

D’Renovéierung vun der Villa Collart

D’Renovéierung vun der Villa Collart

Matbestëmmung fir all Awunner

Dem Schäfferot seng Virstellung vun Matbestëmmung vun allen Awunner

De Parking hannert der Gemeng

D’Aarbechten um Parking hannert der Gemeng si vum Site et Monuments blockéiert ginn, wëll si dëser Verwaltung  hirer Meenung no, am direkten Anzuchsgebitt vum Park vun der Villa Collart léichen. Dëst Gebai ass jo um nationalen Niveau geschützt,.

d’Geschicht vum Büro vun der Gesondheetskeess

D’LSAP Stengefort an d’Geschicht vum Büro vun der Gesondheetskeess

Barrière zu Klengbetten

Zoumaachen vun der Barrière zu Klengbetten

Eine komische Auffassung von Transparenz und klarer Kommunikation

Eine komische Auffassung von Transparenz und klarer Kommunikation

Der Bürgermeister und sein Schöffenrat pochen in ihrer Schöffenratserklärung und auch in ihren sonstigen Ausführungen auf die Wichtigkeit von Transparenz und Kommunikation.

Les représentants du parti démocrate dans les différentes commissions communales

Les représentants du parti démocrate dans les différentes commissions communales.

 

Eis Leit an de verschiddene Gemengekommissiounen

Eis Leit an de verschiddene Gemengekommissiounen

Prise de position relative à la déclaration du Collège échevinal 2017 – 2023

La plus grande partie de la déclaration échevinale reprend les projets entamés, engagés ou planif

Stellungnahme zur Schöffenratserklärung 2017 – 2023

Stellungnahme des Vertreters der Demokratischen Partei,

Daniel Frieden,

 zur Schöffenratserklärung 2017 – 2023

 

Assermentation du nouveau conseil comunal

Vereedegung vum neie Gemengerot – déi 2 nei Schäffe waren net present - Een Zeeche vu Respektlosegkeet oder Manktem un Interesse?