Sie sind hier

Déier Projeten ouni grouss Plus-value fir eis Gemeng an hir Awunner.

Déier Projeten ouni grouss Plus-value fir eis Gemeng an hir Awunner.Déier Projeten ouni grouss Plus-value fir eis Gemeng an hir Awunner.

An de leschte Gemengerotssitzunge war eis Majoritéit sech net ze schued fir iwwert Devis’en ofstëmmen ze loossen déi all kéiers en gepefferte Betrag drop stoen hunn.

Bei méi geneeëm Duerchkucke mierkt een dass Villes iwwerflësseg ass, dat heescht hei gëtt d’Suen zur Fënster eraus geworf ouni dass dofir Eppes Nëtzleches fir eis Awunner derbäi ass.

Zum Beispill gëtt eng Charta iwwert d’Chancëgläichheet an eiser Gemeng ausschaffe gelooss. En bësse kloren Mënscheverstand a gudde Wëlle mécht esou eng Charta komplett iwwerflësseg. Do geheie mer da  45.000 € eraus. Genau esou brauche mer och kee Leetfuedem fir besser Integratioun. Hei geet et och mat klorem Mënscheverstand duer fir eis auslännesch Matbewunner ze integréiere wann si dëst och wëllen. Käschtepunkt vun dëser Aarbecht: 66.690 €.

Am Dossier vum Gemengerot gouf et keng weider Ënnerlagen zu dësen 2 Projet‘en an et huet ee mussen op d’Explikatioune vum 2. Schäffe waarden, fir een éischten iwwerflächlechen Abléck an dës Projet‘en ze kréien. Als Schlussfolgerung kann een nëmme feststellen, dass déi 2 Projeten sech zum groussen Deel iwwerschneiden an et also en double emploi ass. Hei wollt eise Schäfferot sech Blankoschecken  iwwert en Total vun 112.000 € ausstelle loosse fir d’Ausschaffe vu Projet‘en déi zu engem groussen Deel schonn an der Praxis an eiser Gemeng ëmgesat gi sinn awer just net an esou enger schrëftlecher Form virleien.

Wat awer der Saach den Tëppel op den i sëtzt ass, dass déi 2 Projet‘en am Fong vun enger an der selwechter Associatioun sollen ausgeschafft ginn.

Do kann een sech froen a wéiwäit do Aarbechten eemol gemaach gin fir déi zwee Projet’en  dann awer  zweemol verrechent ginn. Also zweemol verkaaft gin just all Kéier mat enger anerer Etikett.

Esou onduerchsichteg Machenschafte kënnen, a wëlle mir net matdroen.