Sie sind hier

De grénge Schäffen an d’Renaturéierunge vun eise Baachen

Net méi spéit wéi an der leschter Gemengerotssëtzung vum  5. August 2021 huet eise grénge Schäffe gemengt eis Gemeng misst och Eppes an der Renaturéierung vun eise Baache maachen a fir den nächste Budget géifen dann och erëm Kreditter fir esou Aarbechte virgesi ginn.

Bei der Budgetsdiskussioun hat ech dem Schäfferot jo virgeworf an dësem Beräich  näischt méi  maachen ze wëllen,  wëll si sech jo guer keng Kreditter fir dësen Zweck am Budget 2021 ageschriwwen hunn. Ech hat op d’Wichtegkeet vun esou Aarbechten higewisen.Op d’Wichtegkeet vun dësen Aarbechten hat ech och schonn an engem  Artikel de méi fréi  verëffentlecht ginn ass, higewisen.

Esou Renaturéierungsaarbechte kënnen och ganz oder deelweis am Sënn vu Moossnamen zum Vermeiden oder zur Reduzéierung vun Iwwerschwemmunge sinn

D’Ausso vum grénge Schäffen am Gemengerot kënnt dann elo och kuerz no de massiven Iwwerschwemmungen duerch de Staark-Reen vum 15. Juli 2021 an eisen Nopeschlänner an och hei am Land, wou hie selwer och betraff war.

Ech wëll dann dës Ausso de Moment och net weider kommentéieren.

Dan Frieden

Gemengerot

 

 

Le conseiller des „Déi Gréng“ et la renaturation de nos rivières

 

 

Lors de la dernière réunion du conseil communal en date du 06 août 2021 notre échevin des « Déi Gréng » s’est prononcé en faveur de travaux de renaturation sur nos rivières. Le budget pour l’année 2022 renseignera à nouveau des crédits pour de tels travaux.

 

En effet, lors des discussions sur le projet de budget de l’année 2021 j’avais reproché au conseil échevinal de ne plus prévoir de crédits pour travaux de renaturation concernant les rivières sur le territoire de notre commune. J’avais insisté sur l’importance de tels travaux. (voir également un article paru plutôt).

 

A noter que de tels travaux de renaturation peuvent avoir des effets de réduction de risques d’inondations.

 

La prise de position de l’échevin des « Déi Gréng » survient à quelques jours après les importantes inondations dans nos pays voisins et  au Grand-duché suite aux pluies torrentielles des 15 Juillet 2021, dont il a été lui-même  victime.

 

Pour le moment je n’entends pas plus commenter des faits.

 

Dan Frieden

Conseiller communal