Sie sind hier

Den Ëmgang vun eisen Gemenge-verantwortleche mat der Coronakriis

Mir hunn op dëser Plaz des Ëftere Kritik un eise Verantwortlechen an der Gemeng geüübt. Mir wëllen des Plaz awer och notzen an emol eng kéier en Luef ausschwätze fir eis Gemengeféierung am Ëmgang mat der Coronakriis.

Hei hunn si net wéi esou oft emol gekuckt. Nee si hunn an dësem Fall emol wierklech Neel mat Käpp gemaach.

Si hunn direkt all néideg Viirkéierunge getraff an déi Plazen zougemaach wou net onbedéngt wichteg sinn. Niewebäi war eis Gemeng och eng vun deenen éischten déi eng solidaresch Hëllef vir eis vulnerabel Awunner ugebueden huet.

Si hunn awer och dru geduecht fir all Awunner direkt ze informéieren an si hunn och net gezeckt fir all Veranstaltunge mat Zäiten ofzesoen.

Do kann een nëmmen den Hutt zéien an hinne fir hiren Asaz Luef ausschwätzen.

Et kann een sech just froen: „Firwat sinn se net ëmmer esou op Zack an hiren Entscheedungen?“

Mee mir wëllen awer och vun dëser Geleeënheet profitéieren fir dem gesamte Gemengepersonal, esou gutt an der Verwaltung wéi an all deenen aneren Servicer, Merci ze soen, dass si dofir suergen, dass en elementaren Service op allen Niveauen geséchert ass.

De Comité vun der Demokratescher Partei Stengefort