Sie sind hier

Den LSAP/GRENGE Schäfferot an den Emprunt - Le conseil échevinal LSAP/GRENG et son emprunt

Den LSAP/GRENGE Schäfferot an den Emprunt

An der Gemengerotssitzung vum 13. September huet den LSAP/Grénge Schäfferot de Gemengerot gefrot fir duerfen en Emprunt an der Héicht vu 6,5 Milliounen Euro bei den Banken ufroen ze kënnen. Dësen Emprunt ass geduecht fir déi am aussergewéinleche Budget  ageschriwwen Investissementer finanzéieren ze kënnen.

An a fir sech ass dëst näischt Aussergewéinleches, hätt net d‘LSAP an hirer Zäit an der Oppositioun sech vehement géint en Emprunt duerch déi deemoleg CSV/DP Majoritéit gewiert, an, an hirem roude Fuedem, sech doriwwer ausgelooss, dass d’Prokappverschëldung an eiser Gemeng an d‘Luucht géif goen an d’Gemeng an de Ruin gedriwwe géif ginn.

Dat pikant dobäi ass, dass deemols konkret Investissementsprojet‘en do waren an oder schonn an der Ëmsetzung waren. D’LSAP hat dës Projeten zwar eestëmmeg mat gedroe, mee wou et iwwert d’Bezuele goung, dunn waren se komescherweis dergéint.

An eisem jëtzege Fall ass et esou, dass nach keng konkret Projet‘en um Dësch léien, den Gemengerot gouf an deser Sizung och guer  net informéiert wéi eng konkret Projet’en geplangt sinn, geschweigs dann an der Ëmsetzung sollten sinn. D’LSAP wëllt einfach emol Suen hunn a da kucke si weider.

DP ass der Meenung, dass wann een an d’Zukunft vun enger Gemeng investéiere wëll, an nei Infrastrukture schafe wëllt oder bestoender Astand sëtze wëll, da brauch ee Geld an dat geet eben nëmmen iwwert en Emprunt. Duerfir huet DP dees Ufro fir en Emprunt opzehuelen och positiv aviséiert. Et bléiwt awer nach ze kucke wat fir Projeten do ëmgesaat solle ginn, an dat duerft an dem engen oder anere Fall nach fir Diskussioune suergen.

Le conseil échevinal LSAP/GRENG et son emprunt

Lors de la réunion du conseil communal en date du 13 septembre le conseil échevinal LSAP/GRENG a demandé au conseil communal l’autorisation d’entamer la procédure pour lancer un emprunt pour un montant de 6,5 millions d’Euros. Cet emprunt est destiné à couvrir les dépenses prévues au budget des dépenses extraordinaires.

Ceci n’a rien d’extraordinaire, si ce n’est que lors des années d’opposition le LSAP s’est opposé de façon virulente contre un emprunt lancé par la majorité d’antan CSV/DP. Dans sa publication du « Roude Fuedem » elle a propagé la vision que l’endettement par tète d’habitant augmenterait de façon à ruiner les finances communales pour les futures générations.

Il faut relever que l’emprunt contracté par la majorité CSV/DP avait comme contrevaleur des investissements concrets en voie de réalisation ou sur le point de l’être. Projets que d’ailleurs le parti LSAP a, à l’unanimité, avisé positivement et il a voté pour leur réalisation.

Dans le présent cas il n’existe pas de projets d’investissement, seulement des projets inscrits au projet de budget. A noter, que, si le LSAP travaille comme il l’a fait lorsqu’il avait la  majorité absolue, il inscrit au projet de budget extraordinaire beaucoup de projets qui n’ont jamais été réalisés. Dans le présent cas le LSAP veut avoir l’argent à sa disposition puis il verra ce qu’il va en faire.