Sie sind hier

Der Majoritéit hir spéit Asiicht

Endlech ass et esouwäit!

Am leschte Gemengerot huet de Buergermeeschter  bei der Virstellung vun der definitiver Schoulorganisatioun fir d’Schouljoer 2020/2021  endlech mussen zouginn, dass an eiser Gemeng Zuel vun de Schüler progressiv erop geet a mir an der Gemeng en Probleem mat eisen ze vill klengen an ze vill alen an deels net funktionelle Schoulgebaier hunn.

Mir als Demokratesch Partei weise schonns zënter laange Joren drop hin, dass eis Schoulgebaier net méi à jour sinn. An der ganzer Gemeng gëtt vill gebaut. Et kommen och méi Leit an eis Gemeng. Zum dacksten hunn déi och Kanner am schoulflichtegen Alter an fir déi brauche mer méi Schoulsäll.

Mir sinn net midd ginn  drop hinzeweisen, dass d’Majoritéit sech misst Gedanke maache fir nei Schoulsäll ze plangen an am beschten op de Wee ze goen vun enger Zentralschoul. Dëst ass ëmmer vun der Majoritéit ofgeleent ginn an et koum net zu enger richteger Debatt. Eise Buergermeeschter huet d’Meenung vertratt, dass jo wuel nei Kanner bäikéime mee der awer och ëmmer nees d’Schoul verloosse géingen. Dat géing sech ausgläichen, esou seng Ausso.

Am leschte Gemengerot si mir dunn awer iwwerrascht gi wéi de Buergermeeschter  gemengt huet et misst een sech  Gedanken iwwert eng nei Schoul maachen an de Schäfferot géif  eng Etüd an Optrag gi fir emol ze kucke wéi et mat enger neier Schoul géing ausgesinn.

Dëst ass zwar eng spéit Erkenntnis, mee et freet eis awer wëll si eis domadder Recht ginn.

Si hu missen agesinn, dass et net duergeet fir der Jugend en Jugendhaus ze iwwerloossen an nei Sportinfrastrukturen ze plangen, mee och eng Infrastruktur an der si Eppes fir hir Zukunft léiere kënnen.

Et bleift just ze hoffen, dass nach genuch Suen iwwreg bleiwen no deem Megaprojet fir de Sport an, dass dann villäicht net nëmmen eng Etüd mee och eng nei Schoul um Plang steet.

Hannert esou enger Etüde hunn si sech  jo schonn oft verstoppt an ausser, dass dat vill Sue kascht huet ass näischt Konkretes um Terrain derbäi eraus komm.

JM  // DF