Sie sind hier

Der Majoritéit hiren "bombasteschen" Projet

Elo ass d’Katz endlech aus dem Sack. De Gemengerot krut an der leschter Gemengerotssëtzung de Projet vum neie Sportzenter virgestallt. Dee Projet gesäit sech nawell ganz gutt um Pabeier un. Dëse Projet vun engem neie Sportzenter ass och héich néideg wann ee bedenkt dass den aktuelle Sportzenter schonns wäit iwwer 40 Joer um Bockel huet. An dësem Punkt sinn déi verschidde Parteien sech eens.

Mee wéi dunn awer de Käschtepunkt op den Dësch komm ass, do geet engem dann awer den Hutt héich. Do ass Rieds vu 45 Milliounen Euro (ronn 200 Milliounen eiser aller Frangen) wat dëse Projet soll kaschten. Et weess ee jo awer och, dass et domadder net gedoen ass. D’Gesamtbauphase soll iwwer ëmmerhi wéinegstens 5 Joer goen. De Projet ass an 2 getrennte Bauphasen opgedeelt, déi noenee realiséiert solle ginn. Wann een dann nëmmen d’Präisdeierecht rechent da wäerte mer schonns bei 50 Millioune leien. Da kommen nach Imprévu’en derbäi an en puer Ännerungen um Projet, esou ,dass mer mat enger Ofrechnung vun iwwer 55 Millioune leien wäerten.

Zum Thema interkommunale Projet sot de Buergermeeschter, dass d’Schwämm vun de Schoulkanner vun aneren Nopeschgemenge genotzt géife ginn. Et ass och gewosst, dass déi eng oder aner vun de viséierten Nopeschgemenge mëttlerweil een eegene Projet fir eng Schwämm ugeleiert hunn.

Bei dem Deel Sportshal ass dat awer schonn net méi esou kloer, wëll mir wëssen, dass do déi eng oder aner Nopeschgemeng sech schonn aus dem ale Projet eraus gezunn hat an aner Weeër ageschloen huet.

Jee nodeem wéi des Situatioun am Endeffekt wäert ausgesi gesäit och d’Héicht vun staatleche Subsiden aus.

Eis Majoritéit ass och net weider drop agaangen, dass mer  jo och nach en Centre culturel brauchen. Dësen Neibau wäert dann och nach eng kéier etlech Millioune kaschte mee dat soe mer dem Gemengerot iergendwann an de Wieler wäert dat hoffentlech och net mierken. Mëttlerweil planéiere  mir de Parking bei der aaler Schmelz a leeën do ënnerierdesch Infrastrukturen a leeën en Asphaltteppech doriwwer fir dann eng provisoresch Struktur hei opzeriichten. Iwwer dës Aarbechten an Installatiounen ass bis elo, ausser Rumeuren, keng technesch a finanziell Detailer gewosst, genau esou wéineg wéi iwwert Ënnerhalt an Nofolgekäschten. Ëmmerhi geet hei Rieds vu wéinegstens 5 Joer.

Ausser dem Provisorium Centre culturel geet an dem Käschtepunkt vu 45 Milliounen,  och keng Rieds vun der Locatioun an d’Ariichte vun dem provisoreschen Parking nieft der Kierch zu Stengefort, dem Opriichte vun Tribünen, Vestiairen, Parking a Buvette beim Fussballterrain, dem Neibau vun enger Tennishal an d’Erneierung vun de Baussenterrainen an Anlage fir den Tennis. All dës Investitioune sinn de Veräiner versprach ginn, mee bis elo ass ausser der enger oder anerer Etüde de faisabilité nach näischt ugeleiert ginn. Getrei dem Motto „Mir kucken emol“ gëtt de Gemengerot am Onkloren gelooss wat eventuell Resultater vun dësen Etüde sinn. Elo ass nach keng Rieds gaange vun aneren Investitiounen, wéi nei Schoulgebaier, en neie Waasserbaseng an aner groussen a wichtegen Infrastrukturaarbechten (z.B d'Erneierung vun den Infrastrukturen an der Cité Herrenfeld asw.).

An da gëtt am Gemengerot vum Schäfferot aus mat Onverständnis drop reagéiert, dass d’Oppositioun esou en deiere Projet net wëllt matstëmmen. Et gëtt kritiséiert dass Kierchtuermspolitik gemaach géif ginn an de Projet schlecht geriéd géif ginn.

Keen méi klenge wéi de Buergermeeschter huet gemengt „„Elo gin Neel mat Käpp gemaach“ an esou en bombastesche Bauprojet huet d’Gemeng Stengefort nach ni gesinn“ (Zitat: Guy Pettinger Buergermeeschter). Dës Wieder eleng loossen drop schléissen, dass eise Schäfferot sech selwer bewosst ass, dass et sech hei net em en Zweckbau fir de Schoulsport an de Veräinssport handelt, ,mee em e Prestigeprojet wou een sech wëllt, op d’Käschte vun der Allgemengheet, en Monument  opriichten.

Fir eis ass des Kritik awer net méi wéi verständlech well do bezuelen nach eng Partie Jonker wéi och Eelerer an den nächste Joerzéngten dëse Prestigebau. Et war och d‘LSAP déi virun de leschte Wale gemengt huet, dass déi schwaarz-blo Koalitioun eis Gemeng an d’Faillite géif dreiwen an, dass d’Prokappverschëldung enorm héich wier.

Wéi se des kéier dem Wieler  d’Prokappverschëldung, eleng mat dësem Projet, wëlle schéi rechnen do si mer awer emol gespaant.

J.M.