Sie sind hier

Een Airtramp fir eis Maison relais an eis Schoulen ?

An der Gemengerotssitzung vum 20. Dezember 2018 huet de Schäfferot dem Gemengerot een Devis iwwert 19.737,90 € fir d’Uschafe vun engem Airtramp fir d’Maison relais virgeluecht. Bei dem Devis louch keng Dokumentatioun bäi déi eventuell technesch Ugaben an Dimensioune vun dësem Equipement ginn hätt. Dass esou en Airtramp gutt an interessant ass fir eis Kanner an d’Entwécklung vun hirer Motorik stellen ech net a Fro. Bis d’läscht Joer konnt eis Maison relais an och d’Schoulen den Airtamp, vun der Gemeng Mamer notzen. Dëst ass awer elo net méi de Fall.

Op meng Fro an der Gemengerotssitzung wou dësen Aitramp dann installéiert soll ginn hunn ech zur Äntwert kritt „Mir kucken emol“

Menger Erfarung no huet esou en Equipement eng gewësse Gréisst an ass net einfach op- an ofzeriichten. Och muss dat Personal, dat dës Aarbechte maache soll, speziell dofir forméiert ginn.

An eiser aktueller Sportshal ass dës Installatioun net méiglech wëll soss verléiere mir de Raum fir de Schoul – a Veräinssport. An der „Salle de défoulement“ vun der maison relais ass de selwechte Problem. Derzou kënnt och nach, dass de Fräiraum iwwert dem Equipement knapp ass.

De Clou koum awer am Buergermeeschter senger Schlussfolgerung: „Och wann mir net wësse wou mir mat dësem Equipement higinn, oder op mir en iwwerhaapt uschafen, mir loossen dësen Devis elo emol ofstëmmen, dann hu mir op jiddefalls emol déi Suen zur Verfügung“.

Fir mech ass dës Approche onméiglech fir net ze soen onverantwortlech. Des Ausso: „Ech weess net op ech esou Eppes brauch a wou ech domat higinn, op ech et iwwerhaapt uschafe wëll oder net, ech loosse mir d’Suen dofir einfach emol bewëllegen.“,ass dach de ganze Gemengerot fir blöd gehalen. Vun eisen Awunner net ze schwätzen. Schliisslech geet et hei ëm ëffentlech Steiergelder.Do kéint de Schäfferot och einfach eng carte blanche froe mat iergendenger Zomm vu Suen drop an duerno kéint mat dëse Sue gemaach gi wat se wéilten. An dann hätten se gären allen Ëschtens och nach, dass de Gemengerot unanime dofir stëmmt. Ma fir esou en Zirkus brauche mer da jo och kee Gemengerot méi a scho guer keng Demokratie.

Aus dëser Ursaach hunn ech géint dësen Devis gestëmmt.