Sie sind hier

Fir doriwwer nozedenken!

Nee, wat ass de Buergermeeschter a säi Schäfferot  esou stolz op hire Projet vum neie Sportzenter  beim Roudemer. Net manner wéi dréi Artikelen si mëttlerweil an enger grousser Lëtzebuerger Dageszeitung iwwert dëse Projet geschriwwe ginn. Dat gesäit sech och alles gutt un, mee mir kënnen eis net drun erënneren, dass jeemools an eiser Gemeng esou vill Tamtam em en Projet gemaach gouf.

Et mengt ee bal do misst den Awunner, also de Wieler, nach vun iergendeppes iwwerzeegt ginn. Well och am leschten Artikel goufen nëmmen déi vill positiv Säite vum Projet gewisen an ënnerstrach.

Beim Zäitplang si mer méi wéi optimistesch dass am Joer 2025 alles fäerdeg wäert sinn. Et ass net gewosst wéi vill Retard schonn  wéinst dem Covid entstanen ass. Mir si bal sécher, dass d’Käschte sécher net, op mat oder ouni Corona, stoe bleiwen.

Et gouf zwar erwäänt, dass mer den ale Centre culturel Roudemer, wäerten esou schnell wei méiglech a bis spéitstens de Januar 2021 ofrappen.

Vergiess gouf am Artikel awer ze erwänen, dass mer da just nach en provisoresche Kulturzenter an engem Zelt hunn, dee bis haut schonns iwwer 30.000 € u Käschte gefriess huet ouni, dass iergendeppes an dem Zenter stattfonnt huet. An dat ass jo nach net eriwwer well laut eisem Schäffe kascht ons dëse Provisorium all Mount 10.000 € reng un Locatiounskäschten an dat bis mindestens 2025. Geschätzt sinn dat iwwer 600.000 € a 5 Joer. Bis haut ass jo nach keen Devis a keng genau Rechnung iwwert all déi Onkäschte präsentéiert ginn.

Et ass och keng Rieds gaange vum Terrain den nieft der Kierch vu private Leit gelount ginn ass fir do en Ersatzparking ze machen, dest fir déi Parkplazen ze ersetzen déi beim ale Roudemer wärend der ganzer Bauzäit verluer ginn. Och dëse Loyer ass kee Pappestill beleeft hien sech op 5.000 € de Mount. Dat mécht déi Zomme vun 300.000 € op déi virprogramméiert 5 Joer aus. Dobäi muss d‘Gemeng den Amenagement nach bezuelen an spéiderhin och d’Zeréckbaue vun de Parkplazen.

 Mir mussen et jo richteg deck hunn wa mir wéi bei de Krösussen esouvill Geld verschenke kënnen.

Et gouf  de Leit och net gesot, dass mer no 2025 nach ëmmer keen neie Centre culturel hunn. Do muss dann och nach een gebaut ginn an dat wäert  och nach vill Sue kaschten. Dovunner hu mir näischt am Artikel ze liese kritt.

Et ass en richtege Luxus dee mer eis domadder gënnen dass mer en neie Sportzenter beim Roudemer bauen an net op enger anerer Plaz. Den Artikel schwätz vun engem Mega-Projet fir eng Gemeng vun der Gréisst vu Stengefort mat em déi 5.000 Awunner.

De Buergermeeschter a seng Schäffe sinn haaptsächlech stolz drop, dass si en anere Standuert fonnt hunn, op de si baue kënne wéi den, den déi viregt Majoritéit ugeduecht hat. Iwwert de Finanzement vun dësem Mega-Projet muss si elo emol nodenken.

Kucken emol wéi eis Pro-Kapp-Verschëldung an en puer Joer ausgesäit. Oder verheemleche mer dat och.