Sie sind hier

Meng Meenung

Meng Meenung

 

 

An der Schäfferotserklärung steet op Säit 8 dass reegelméisseg Biergerversammlungen géife statt fannen. Dëst fir de Leit ze soen, wéini, wat, wou a wéi an der Gemeng leeft.

Et wier héich Zäit, fir esou eng Versammlung ze halen, well dat eenzegt wat de Moment an der Gemeng leeft, si vill Gerüchter betreff Schwemm, Sportshal an Sportsinfrastrukturen.

Och wann nëmmen un der Halschent vun deene Gerüchter eppes drun ass, dann sinn ech der Meenung dass an den nächste Joren guer näischt leeft.

Et ass nach näischt konkret ugefaangen, a wann e weess, wéi laang dass et dauert fir Etüden a Plangen ze maachen, all Autorisatiounen vun deene verschiddenen Ministèren ze kréien, an dann zum Schluss nach villäicht eng Biergerinitiativ ze hunn, déi wëllt matschwätzen, da mengen ech, dass et net méiglech ass an deene nächste Joren iergendwou deen éischte Grondsteen ze leen an eppes ze bauen. An et ass scho guer net drun ze denken, fir eppes Neies anzeweien.

 de Rol