Sie sind hier

Meng Meenung

Betreff: neit Parking Reglement, Parking al Schmelz

 Meng éischt Fro, wién steet all Dag op dësem Parking, vu Mueres +- 7 bis Mëttes +-18 Auer?

Dat sinn dach

1/ Leit vun der Gemeng, déi do hiren Atelier/Garage asw hunn

2/ Leit déi bei der Firma hannert der aler Schmelz schaffen

3/ E puer privat Leit, déi bis duer mam Auto kommen an dann trëppele ginn

 Nëmmen owes, wann eppes an der Schmelz lass ass, stinn och aner Leit do méi déi si jo net betraff, well d'Reglement nëmme vu Mueres 8 bis 18 Auer gelt.

 Lo gëtt et spannend wann déi Betraffen, déi ech ënner 1 + 2 opgezielt hunn, sech un de Code de la Route halen, an dofir em 12 Auer eng Kéier mat hiren Autoe ronderëm fueren, op enger aner Platz wéi Mueres parken an hir Parkscheif dann erëm nei leeën. An net wéi vill am Ausland zielt bei eis och d’Zäit vun 12 bis 14 Auer, also kennen se elo jo nëmme vun 12 bis 16 Auer parken a mussen nach emol réckele goen, wann se bis mindestens bis 18 Auer schaffen. Déi Leit vun der virgenannter Firma wäerten elo am mëschte geheit si well der jo vill vun hinnen am Aussendéngscht sinn an net kennen zwee Mol den Dag hiren Auto réckelen an d’Scheif changéieren. Oder si loossen hiren Autosschlëssel do an e(eng) Kolleeg(in) mëscht dat fir si.

 Wann dat Geréckels emol vergiess gëtt oder aus iergend enger Ursaach net méiglech ass, da bedaueren ech eis Agent Municipal; wat wäert dat dann ze héiere kréien, wann et seng Aarbecht laut Reglement vun der Gemeng mécht, e Reglement dat hat net erfonnt huet méi wou et sech muss drun halen.

 Dat war erëm e Beschloss ouni Iwwerleeung.

Wann der wëllt genau am Bild si wéi dat gelaf ass, da kann ech iech nëmme roden um Internet vun der Gemeng, Sëtzung vum 27 Februar, de Punkt Modification du réglement der la circulation, ze lauschteren, et dauert 25:27 Minutten an do mierkt een, dass de Schäffen deen dat presentéiert huet keng Anung vun sengem Dossier hat, du sinn zäitweileg Pausen vu Minutten, wou iwwerhaapt näischt geschwat gëtt, well en net wuesst wat e soll soen oder net konnt op Froen an Ureegungen  vum Dan Frieden an Jean-Marie Wirth reagéieren so dass huet missen de Buergermeeschter an den anere Schäffen agräifen. Helau an Alaaf, eng Kapesëtzung ass näischt do dergéint.

de Rol