Sie sind hier

Merci

Merci un eise Schäfferot dass am Virfeld vum Skoda Tour de Luxembourg 2021 den ënneschten Deel vun der rue “Boxepull”, dee laang an engem schlechten Zoustand war, een neie Schwaarzbelaag (Makadamm) kritt huet. Elo wär et flott, wann dëst Joer den Tour entweder duerch d’rue de la Carrière oder duerch rue de l’Hôpital oder d’Cité Pierre Braun (vir nëmmen des ze nennen) géif fueren, vir dass och déi Stroossen vun dësem Evenement kéinte profitéiere vir een neien Tapis ze kréien, egal wien an dëse Stroossen wunnt.

 

Marc