Sie sind hier

Remembrement urbain a PAP Sauerträisch

Et huet eis gefreet a gewonnert zugläich, dass de Schäfferot 2 Kreditter am Budget ageschriwwen huet fir de Remembrement urbain an de PAP Sauerträisch zu Stengefort ëmzesetzen.

Gefreet: wëll dëse Projet jo vun der viregter CSV-DP Majoritéit duerch en punktuelle Reklassement  am PAG méiglech gemaach ginn ass. An dëst trotz engem gewëssene Widderwëlle vun der deemoleger LSAP Oppositioun.

Gewonnert: Wëll eis jëtzeg LSAP-Déi Gréng Koalitioun ëmmer erëm seet, dass d’Gemeng Stengefort net esou séier wuesse soll an, dass mir genuch der grousser Lotissementer hunn.

An dësem Dossier wëllt, esou wéi et ausgesäit, de Schäfferot och d’Leaderroll an der Ëmsetzung vun dësem Projet iwwerhuelen an aktiv de Remembrement urbain an d’Ausschaffe vum PAP iwwerhuelen.

Mir hoffen, dass d’Aschreiwe vun dëse Kreditter nëmmen waarm Loft war an also eng Alibifunktioun hat, a mir am nächste Budget feststelle mussen, dass dës Kreditter net gebraucht gi sinn. Esou, dass um Enn vum Joer 2021 näischt an dësem Dossier geschitt ass.

net eng Alibifunktioun a waarm Loft ass, an, dass mir am nächste Budget feststelle mussen, dass dës Kreditter net gebraucht gi sinn an2021 näischt an dësem Dossier geschitt ass.

De Comité vun der DP Sektioun  

 

Nous sommes agréablement réjouis en constatant l’inscription de deux crédits budgétaires pour la réalisation d’un remembrement urbain et d‘‘élaboration d’un PAP Sauerträisch à Steinfort. Mais en même temps nous en sommes étonnés.

Réjouis : Puisqu’il s’agit de la transposition d’un projet initié par la précédente majorité CSV-DP par la réalisation de la procédure de reclassement de ladite zone en zone d’habitation dans le cadre dune modification ponctuelle du PAG. Ceci malgré une certaine opposition du parti d’opposition d’antan le LSAP.

Etonnés par le fait que l’actuelle majorité LSAP-Déi Gréng ne cesse de se lamenter que la commune de Steinfort se développe trop vite et qu’elle dispose d’assez de grands lotissements.

Dans ce dossier le conseil échevinal entend même assumer le rôle du Leadership dans la réalisation du remembrement urbain et de l’élaboration du PAP.

Nous espérons que l’inscription de ces deux crédits ne soit pas un alibi et de l’air chaud et que nous devrons constater lors de la présentation du prochain projet de budget pour 2022 que les crédits n’ont pas été utilisés et qu’on devra constater que le projet est resté au niveau d’une idée.

Le comité de la section DP