Sie sind hier

Renaturéirung vun eise Baachen

Renaturéirung vun eise Baachen

Déi viregt CSV/DP Majoritéit hat e Renaturéierungsprojet vun der Äisch am Park bei der Villa Collart ugefaangen. Déi jëtzeg Majoritéit huet de Projet zu Enn gefouert.

Wien awer elo gemengt huet, dass ënnert dem Afloss vun dem Grénge Schäffe weider Renaturéierungsprojete géife kommen, den huet wäit gefeelt. Den 2021er Budget gesäit dofir keen eenzegen Euro vir.

Dëst ass ëmsou méi verwonnerlech wëll d’LSAP bei der leschter Legislaturperiode, wou si an der Oppositioun war, es net midd ginn ass ëmmer erëm ze kritiséieren, dass den deemolege Renaturéierungsprojet net grouss genuch wär an et misst en d’Äisch onbedéngt vun hannert der Gemeng bis bei d‘Brëck um Enn vum Collart’s Park, wann net esou guer bis bei d’Eisebunnsbréck hannert der aler Schmelz weiderféieren.

De grénge Schäffen huet an der Sëtzung iwwert de Budget gemengt, dass esou Projet‘en immens deier géife ginn an, dass ee jo schliisslech misst spueren.

Do kann ee jo awer nëmme staunen. Hei muss een op eemol spueren. Bei anere Projet’en gesi mir awer jo wéi gespuert gëtt.

Desweidere muss en wëssen, dass laut dem nationalen Heichwaasserrisikomanagementplang eng ganz Rei Plaze laascht eis Baache fir Renaturéierungen ausgewise sinn. Dëst sinn zum Deel och Moossname géint Héichwaasser bei deenen d‘Gemeng tëscht 90 an 100 % Bäihëllef vum Staat kréie kann.

Et ass gewosst, dass eng Rei vun de virgesinne Renaturéierungen net esou deier ginn (+- 50.000€), dëst well se sech nëmmen op eng kuerz Streck begrenzen.

Et kann en also vill Renaturéierunge maachen, wann en et nëmme wëll.

Op dësem Gebitt huet eis jëtzeg LSAP/déi Gréng Majoritéit op der ganzer Linn jämmerlech versot.

 

Daniel Frieden

Gemengeconseiller

 

 

La renaturation de nos ruisseaux.

 

La majorité précédente CSV/DP avait lancé un projet de renaturation de l’Eisch dans le parc de la Villa Collart. L’actuelle majorité a continué et terminé ledit projet.

 

Celui qui croyait maintenant que sous l’influence du 1er échevin du parti « Déi Gréng » la commune continuerait sur la lancée et réaliserait encore d’autres projets de renaturation se voit détrompé et déçu. Ceci est d’autant plus étonnant que lors de la dernière période législative, lorsque le LSAP se trouvait en opposition, les mêmes représentants ne se sont pas lassés de réclamer à tout moment que le projet de renaturation en cours n’était pas assez grand et qu’il devrait englober la partie de l’Eisch depuis le pont derrière la mairie jusqu’au pont derrière la Villa Collart voire même jusque vers le pont ferroviaire derrière les bâtiments de la Al Schmelz.

 

Lors de la réunion sur le budget 2021 l’échevin du parti « Déi Gréng » a prétendu que de tels projets de renaturation seraient très onéreux et qu’on voulait épargner et de ce fait on ne prévoyait pas de projet de renaturation.

 

D’ailleurs faut-il savoir que le plan national de la gestion des risques des hautes eaux signale un certain nombre d’endroits ou la commune est appelée à procéder à la réalisation de mesures anti-crues et/ou de renaturation pour certains d’entre eux la commune pourrait toucher des subventions de la part de l’Etat de l’ordre de 90 – 100%.

 

Il est bien connu qu’un certain nombre de ces projets de renaturation ne sont pas tellement onéreux et se situent aux environs de 50.000€.

 

Dans ce domaine de la renaturation l’actuelle majorité LSAP/Déi Gréng a lamentablement échoué.

 

 

Daniel Frieden

Conseiller communal