Sie sind hier

Sinn d’Bierger vu Grass Bierger 2ter Klass ?

Eise Buergermeeschter a säi Schäfferot zielen iwwerall, dass si fir Transparenz an Informatioun vis a vis vun de Bierger sinn. Elo, 16 Deeg virun den Europawahle steet zu Grass nach ëmmer keen offizielle Panneau fir Plakate vun de Parteien déi sech hei zu Lëtzebuerg fir zu den Europawahle stellen.

Hunn, an den An vun eisem Buergermeeschter a senge Schäffen d’Bierger vu Grass keen Urecht offiziell gewuer ze gi wat fir eng Parteien sech hei zur Weil stellen?

Gesäit esou Transparenz an Informatioun vun de Bierger aus ?

 

Notre bourgmestre et ses échevins plaident partout et à qui veut l’entendre pour la transparence et l’information des citoyens. Actuellement, à 16 jours des élections européennes il n’y a toujours pas de panneau officiel permettant aux partis se présentant aux élections européennes d’apposer leurs affiches publicitaires.

Est-ce qu’aux yeux de notre bourgmestre et de ses échevins, les citoyens de Grass n’ont-ils pas droit à connaître les affichages des différents partis se présentant aux élections européennes ?

 Est-ce là, la conception de transparence et de communication pour tous les citoyens?