Sie sind hier

Transparenz a Biergerbedeelegung

Eise Buergermeeschter a seng Schäffe schwätze vill vun Transparenz a Biergerbedeelegung. Mee et kann een sech mëttlerweil froe wat Sie dorënner verstinn.

Transparenz schéint fir sie doran ze bestoen, fir zum Beispill dem Bierger den Ordre du jour vun enger Gemengerotssitzung op schéine Pabeier mat fuerwegen Ikonen, déi d’Resultat vun der Ofstëmmung duerstelle sollen, ze verdeelen an domat ze mengen, elo wier de Bierger am Bild wat an der Gemeng lafe géing. Explikatioune wat déi eenzel Punkte bedeiten a wat se beinhalten, gëtt et keng, vun der Meenung vun der Oppositioun dozou schonn emol guer net ze schwätzen, mee dat ass jo kloer esou beabsichtegt. De Bierger kéint jo villäicht mierken, dass d’Oppositioun och emol Recht hätt.Beim Thema Biergerbedeelegung ass et net anescht. Et huet een d’Gefill, de Schäfferot kënnt an esou eng Informatiounsversammlung ouni richteg Iddien ze hunn,wat e maache wëllt, an en erwaart sech vun de Bierger, dass des him seng Aarbecht maachen.. Et war zum Beispill eng Biergerversammlung zu Klengbetten wou et ënnert anerem em d’Ariichte vun enger klenger Platz nieft der Bach gaangen ass. D’Bierger hunn eng ganz Rei flott Iddie bruecht, wat een Alles do kéint maachen. Et war Vill an et hätt net Alles op dës kleng Platz gepasst.

Elo, etlech Méint méi spéit, huet de Schäfferot dem Gemengerot een Devis iwwert 74.985,30 € (ttc) virgeluecht. Fir d¨set Geld  soll e Stéck Wee gemaach ginn, Beem an Hecken ugeplanzt ginn, d’Gelänner laanscht Bach nei gemaach ginn an eng Platz fir déi nächst Skulptur am Kader vum Skulpturewee mat der enger oder anerer Bänk ugeluecht ginn.

Kommentéiere wëll ech nëmmen eng Positioun aus dem Devis an zwar 12.350,00 € (ouni T.V.A.) fir verschidde Plantatiounen. Laut Ausso vum Buergermeeschter soll dat haaptsächlech 1 Bam sinn. Fir dee Präis kann een sech awer schonn eng ganz Rei grouss Beem akafe goen.

Op meng Bemierkung, dass dësen Devis wäitaus iwwerdriwwe wär huet de Buergermeeschter gemengt: „Dat mécht näischt, bezuelt gëtt nëmmen dat wat gemaach gëtt a wann et dann net esou deier gëtt, dann hu mir jo Sue gespuert.“ Ech hunn dësen Devis zwar mat ofgestëmmt wëll ech et gutt a richteg fannen, dass d‘Klengbettener Leit och en Urecht fir eng Skulptur aus dem Skulpturewee hunn. Mee ech sinn trotzdeem net mat esou enger Virgoensweis averstanen.