Sie sind hier

Christian Frantzen

Gemeng Stengefort

29 Joer

Student
Tresorier vun der DP Stengefort
Hoen

Setzt sech dofir an, dass eis Ressourcen

beschtméiglechst agesat mussen ginn.

Setzt sech fir d’Jugend an